WYDANIE ONLINE

Początek wakacji to dobry moment na podsumowanie zadań kierownika gospodarczego, gdyż: zamyka się roczny cykl pracy w szkole, w budynku szkolnym nie ma uczniów, co ułatwia zadanie, dyrekcja szkoły oraz nauczyciele również dokonują podsumowań, dzięki czemu można powziąć wspólne decyzje dotyczące np. wprowadzenia zmian w zakresie warunków pracy, zakresu obowiązków kierownika gospodarczego czy podziału obowiązków i odpowiedzialności. Podsumowanie powinno dotyczyć zarówno zadań zaplanowanych na czerwiec, ale także stałych zadań realizowanych w trakcie całego roku szkolnego, aby podsumowanie dawało ogólną informację co w dotychczasowym sposobie pracy kierownika gospodarczego wymaga zmian, modyfikacji lub wprowadzenia do zakresu zadań. Pozwoli to stwierdzić jakie były zaniedbania, nieprawidłowości i błędy oraz jakie są ich konsekwencje.

czytaj więcej »

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz właściwej organizacji pracy, w szkole są tworzone liczne regulaminy, procedury i instrukcje. Nie wszystkie jednak dokumenty należy opracowywać obowiązkowo. Ekspert porządkuje te zasady: opisuje które z dokumentów, według przepisów prawa są wymagane, które nie, ale przydają się i lepiej je stworzyć, a które tylko są wytworem biurokracji i można całkowicie z nich zrezygnować.

czytaj więcej »

Dnia 4 maja 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa wdrażająca RODO. Niesie ona za sobą zmiany dotyczące  przetwarzania danych osobowych beneficjentów i powoduje konieczność dostosowania regulaminu ZFŚS do nowych przepisów. Razem z ekspertem oświatowym sprawdzamy, na co zwrócić uwagę, aktualizując regulamin ZFŚS w szkole i przedszkolu. Tabelka z objaśnieniem zmian pozwoli szybko i sprawnie uporządkować nowe ważne informacje!

czytaj więcej »

Troska o zahamowanie zmian klimatu i ich wpływu na wszystkie aspekty życia na Ziemi znajduje odbicie w licznych dokumentach, w tym o charakterze międzynarodowym, np. międzynarodowej umowie klimatycznej, jaką jest Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). To jedna z trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio w 1992 r. Dotychczas ratyfikowało ją 195 państw. Zgodnie z jej postanowieniami państwa mają wspólnie starać się spowolnić globalne ocieplenie i zmianę klimatu oraz walczyć ze skutkami tych zjawisk. Temat ochrony środowiska jest bardzo obszerny i skomplikowany, dlatego w materiale skupiamy się jedynie na aspektach dotyczących naszego regionu tj. Unii Europejskiej i jej działań na rzecz ochrony środowiska. Przedstawiamy możliwe fundusz unijne i krajowe, z których jednostki samorządu terytorialnego w tym m.in. szkoły mogą starać się o pozyskanie funduszy na instalacje paneli fotowoltaicznych, termomodernizację, edukację ekologiczną, ochronę powietrza, segregacje odpadów i wiele innych działań proekologicznych.

czytaj więcej »

Koniec roku szkolnego wiąże się ze zmianami kadrowymi w placówkach oświatowych. Obejmują one nie tylko ograniczenie zatrudnienia nauczycieli, lecz również zmniejszenie liczby etatów pracowników niepedagogicznych. Ekspert analizuje warunki i terminy zwolnień. Sprawdzamy, jak zgodnie z prawem rozwiązać i modyfikować stosunki pracy pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

czytaj więcej »

Z początkiem nowego roku szkolnego nastąpi połączenie szkoły podstawowej i przedszkola w zespół szkolno-przedszkolny. Czy na dzień 31 sierpnia należy dokonać likwidacji jednostek i zamknąć księgi rachunkowe szkoły i przedszkola i z dniem 1 września otworzyć księgi rachunkowe nowej jednostki?

czytaj więcej »

wiper-pixel